Wydarzenie: Mów, gdy niebezpiecznie milczeć –...
Wydarzenie: Mów, gdy niebezpiecznie...

Zrealizowane Projekty

Okres realizacji
01.01.2022 r. – 31.12.2023 r.
Okres realizacji
01.01.2022 r. – 31.12.2023 r.
Kujawsko- Pomorska Akademia Kwalifikacji Zawodowych

Celem projektu było dofinansowanie dla osób (w wieku od 18 do 65 roku życia), które z własnej inicjatywy zgłaszały chęć nabycia, podnoszenia lub uzupełnienia posiadanych kompetencji, kwalifikacji i umiejętności; uczących się, pracujących lub zamieszkujących w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największą potrzebę w dostępie do edukacji) do szkoleń z zakresu: Zarządzanie Projektami: AgilePM Foundation i Prince2 Foundation, Tester Oprogramowania, Grafika Komputerowa, Grafika komputerowa z wykorzystaniem Adobe Photoshop z możliwością uzyskania certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji. https://www.iph.torun.pl/oferta/kujawsko-pomorska-akademia/

Okres realizacji
01.06.2021 r. – 31.12.2023 r.
Okres realizacji
01.06.2021 r. – 31.12.2023 r.
STARTER – Młodzi w biznesie

Projekt skierowany do 120 osób biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z województwa kujawsko-pomorskiego (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze woj. w rozumieniu Kodeksu cywilnego), w tym do:

  • 60 osób biernych zawodowo,
  • 60 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
  • 2 osób z niepełnosprawnościami,
  • 96 osób, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020r. https://www.iph.torun.pl/oferta/starter/
Okres realizacji
06.2020 r. – 12.2020 r.
Okres realizacji
06.2020 r. – 12.2020 r.
FUNDUSZU WSPARCIA INWESTYCYJNEGO COVID-19

Wsparcie przedsiębiorców na dywersyfikację działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług lub wprowadzenie nowej metody produkcji/świadczenia usługi. O wsparcie mogły ubiegać się przedsiębiorcy, których dochód brutto w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w następstwie COVID-19 spadł o minimum 25%.

Okres realizacji
20.03.2018 r. – 31.03.2021 r.
Okres realizacji
20.03.2018 r. – 31.03.2021 r.
FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego

Z Funduszu Eksportowego mogły skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa kujawsko-pomorskiego, które posiadają potencjał eksportowy oraz chcą wejść na nowe rynki zagraniczne https://funduszeksportowy.tarr.org.pl/

Okres realizacji
01.07.2018 r. – 30.06.2021 r.
Okres realizacji
01.07.2018 r. – 30.06.2021 r.
NOWA OFERTA IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W TORUNIU

Celem projektu było wdrożenie specjalistycznych usług do oferty Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu i wyznaczenie standardów realizacji usług doradczych. Z usług doradczych mogły skorzystać  przedsiębiorstwa : mikro, małe i średnie.  Wszystkie działania ukierunkowano na rozwój przedsiębiorstw i zwiększenie ich konkurencyjności na rynku. W ramach projektu oferowano: audyty przedsiębiorstwom – takie jak m.in. audyt marketingowy, audyt HR, audyt informatyczny i bezpieczeństwa informacji, audyt eksportowy, audyt finansowy, w tym przede wszystkim due diligence, kompleksowe działanie wspomagające wejście na nowe rynki lub analizę efektywności dotychczasowego eksportu oraz tworzenie bazy start-upów i przygotowywanie ich do współpracy z inwestorami poprzez dokonywanie analizy/oceny tych przedsięwzięć pod kątem preferencji inwestora.

Okres realizacji
01.04.2017 r. – 31.12.2023 r.
Okres realizacji
01.04.2017 r. – 31.12.2023 r.
Regionalny Fundusz Szkoleniowy

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych na zdobycie nowych umiejętności i certyfikatów.

Oferta dostępna na stronie internetowej BUR https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ była bardzo szeroka, przedsiębiorcy mogli ubiegać się o dofinansowanie (nawet do 80% wartości szkolenia) między innymi na kursy cukiernicze, językowe, z obsługi mediów społecznościowych a także zdobyć certyfikat poświadczający umiejętność latania dronem.

https://www.iph.torun.pl/oferta/regionalny-fundusz-szkoleniowy

Okres realizacji:
01.04.2016 r. – 31.03.2021 r.
Okres realizacji:
01.04.2016 r. – 31.03.2021 r.
SME Internationalisation Exchange (SIE)

Interesariusz IZBA PRZEMYSŁOWO – HANDLOWA W TORUNIU jest członkiem kujawsko-pomorskiej grupy, która powstała na potrzeby międzynarodowego projektu SME Internationalisation Exchange (SIE). Projekt ma na celu ocenę skuteczności i udoskonalenie wsparcia internacjonalizacji przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim.

Izba Przemysłowo – Handlowa w Toruniu była włączona w identyfikację przykładów najlepszych praktyk wsparcia internacjonalizacji MŚP oraz poszukiwanie rozwiązań możliwych do kształtowania polityki wsparcia i programów umiędzynarodawiania przedsiębiorstw w naszym województwie.

W ramach projektu zostanie opracowana Analiza umiędzynarodawiania MŚP w Kujawsko-Pomorskiem oraz Regionalny plan działania dla wsparcia internacjonalizacji przedsiębiorstw w regionie. W oparciu o wspólne prace projektowe planowane jest wdrożenie usprawnień i zmian do polityki regionalnej dotyczącej internacjonalizacji MŚP.

Projekt realizowany jest ze źródeł Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG Europe. W realizację projektu zaangażowanych zostało siedmiu partnerów reprezentujących kraje członkowskie Unii Europejskiej: Wielka Brytania – Kent County Council (Lider)
Włochy – Molise Region, Czechy – Ústí Region, Niemcy – Invest & Business Development Bank Lower Saxony NBank, Francja – Aquitaine Chamber of Commerce and Industry, Hiszpania – Official Chamber of Commerce of Industry, Services and Navigation of Cantabria, Polska – Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A

Okres realizacji:
01.07.2016 r. – 31.12.2018 r.
Okres realizacji:
01.07.2016 r. – 31.12.2018 r.
Projekt Impuls 50+

PROJEKT IMPULS 50+ to zindywidualizowane podejście do bezrobotnych 50+ realizowane poprzez: kompleksową diagnozę ich potencjału, dobranie standardowych i niestandardowych form wsparcia do ich potrzeb i oczekiwań przy równoczesnym uwzględnieniu stanu rynku pracy, monitorowanie postępów bezrobotnych na rynku pracy, motywowanie bezrobotnych do podejścia i utrzymania zatrudnienia. Rozwiązanie zakładało również szeroką współpracę z instytucjami wspierającymi zatrudnienie i kształcenie oraz pracodawcami i ich zrzeszeniami, aby zapewnić zbieżność kierunków wsparcia oferowanego bezrobotnym 50+ z potrzebami pracodawców.

Liderem projektu był Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Partnerem zagranicznym Bundesagentur für Arbeit (BA) Regionaldirektion Berlin-Brandenburg a jednym z Partnerów krajowych Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu.

Okres realizacji:
01.11.2016 r. – 31.12.2018 r.
Okres realizacji:
01.11.2016 r. – 31.12.2018 r.
Biznes na obcasach

Celem projektu był: Wzrost zdolności do samozatrudnienia 60 kobiet bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku powyżej 29 lat z terenu województwa kujawsko – pomorskiego (zamieszkałych lub uczących się). Efekt projektu: 45 osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie i 50 utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej

Okres realizacji:
01.01.2016 r. – 31.12.2023 r.
Okres realizacji:
01.01.2016 r. – 31.12.2023 r.
Fundusz Badań i Wdrożeń - Voucher Badawczy

Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego, poprzez wsparcie zakupu usług badawczych od jednostek naukowych. Pomoc udzielana w formie grantów ma zapoczątkować proces transferu technologii i zwiększenia poziomu wdrażania innowacji do działalności rynkowej przedsiębiorstw.

Okres realizacji projektu:
01.01.2015 r. – 30.06.2015 r.
Okres realizacji projektu:
01.01.2015 r. – 30.06.2015 r.
Współpraca na rzecz budowania zdolności innowacyjnych przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim

Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu brała udział w projekcie “Współpraca na rzecz budowania zdolności innowacyjnych przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim”, realizowanym razem z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. Celem było wspieranie współpracy w zakresie innowacji w regionie.

Projekt był skierowany do przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego, pragnących się rozwijać i szukających sposobów na podniesienie swojej innowacyjności.

W ramach projektu przeprowadzono m. in. szkolenia dla ANIMATORÓW WSPÓŁPRACY, którzy pomagali przedsiębiorcom podjąć decyzję o wdrażaniu innowacji, znajdowali partnerów, którzy posiadali wiedzę i potencjał odpowiadający potrzebom przedsiębiorców i mogli znacznie usprawnić proces wdrażania innowacji.

Okres realizacji projektu:
01.01.2015 r. – 30.06.2015 r.
Okres realizacji projektu:
01.01.2015 r. – 30.06.2015 r.
Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Klaster Obsługi Inwestycji – Hanza

Wsparcie działalności klastra branży budowlanej – akcja promocyjna, udział w targach zagranicznych i krajowych, stworzenie platformy www.hanzainwestycje.pl.

Okres realizacji:
2014 r. – 2020 r.
Okres realizacji:
2014 r. – 2020 r.
Fundusz Badań i Wdrożeń - Voucher Badawczy

Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego, poprzez wsparcie zakupu usług badawczych od jednostek naukowych. Pomoc udzielana w formie grantów ma zapoczątkować proces transferu technologii i zwiększenia poziomu wdrażania innowacji do działalności rynkowej przedsiębiorstw.

Okres realizacji projektu:
01.08.2014 r. – 31.05.2015 r.
Okres realizacji projektu:
01.08.2014 r. – 31.05.2015 r.
Młodzi - kierunek praca

Wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz staże zawodowe dla osób bezrobotnych do 25 roku życia. Projekt realizowany był w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia.

Okres realizacji:
01.10.2013 r. – 30.09.2015 r.
Okres realizacji:
01.10.2013 r. – 30.09.2015 r.
Voucher Badawczy

Wsparcie w postaci dotacji dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie realizacji prac badawczo-rozwojowych wprowadzających w firmie innowacje.

Projekt realizowany w partnerstwie – Lider projektu: “Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców

Okres realizacji:
01.09.2013 r. – 28.02.2015 r.
Okres realizacji:
01.09.2013 r. – 28.02.2015 r.
Innowacyjne MMŚP – współpraca sfery nauki i biznesu

Wzmocnienie współpracy sfery nauki i biznesu w zakresie innowacji i transferu technologii poprzez doradztwo dla 12 MMŚP usługowych z kujawsko-pomorskiego w zakresie wdrożenia rozwiązań innowacyjnych: organizacyjnych i marketingowych

Projekt realizowany był w partnerstwie z UMK w Toruniu.

Okres realizacji projektu:
01.10.2013 r. – 28.02.2015 r.
Okres realizacji projektu:
01.10.2013 r. – 28.02.2015 r.
Fabryka młodych kadr

Wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz staże zawodowe dla osób bezrobotnych do 30 roku życia. Projekt realizowany był w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia oraz Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu

Okres realizacji projektu:
01.04.2013 r. – 30.04.2014 r.
Okres realizacji projektu:
01.04.2013 r. – 30.04.2014 r.
50+ aktywni i skuteczni na rynku pracy

Wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz staże dla osób bezrobotnych po 50 roku życia. Projekt realizowany był w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia

Okres realizacji projektu:
01.06.2011 r. – 30.11.2012 r.
Okres realizacji projektu:
01.06.2011 r. – 30.11.2012 r.
Świadoma przedsiębiorczość

Wsparcie uczniów szkół zawodowych i technicznych w zakresie radzenia sobie na rynku pracy – warsztaty z przedsiębiorczości, doradztwo zawodowe, staże zawodowe. Wsparcie dotyczyło także nauczycieli wykładających przedmiot przedsiębiorczość.

Projekt był realizowany w partnerstwie z „Pracodawcami Pomorza i Kujaw” Związkiem Pracodawców, Polską Izbą Gospodarczą Importerów, Eksporterów i Kooperacji z Poznania, Powiatem Toruńskim, Miastem Bydgoszcz, Powiatem Poznańskim.

Okres realizacji:
01.05.2011 r. – 30.11.2011 r.
Okres realizacji:
01.05.2011 r. – 30.11.2011 r.
Asysta w działalności gospodarczej

Świadczenie usługi pilotażowej Krajowego Systemu Usług – asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej. Celem usługi doradztwa była pomoc firmom w pierwszych okresach prowadzenia działalności.

Okres realizacji:
01.10.2010 r. – 30.09.2012 r.
Okres realizacji:
01.10.2010 r. – 30.09.2012 r.
Masz pomysł - załóż firmę

Projekt był realizowany w partnerstwie z TARR i 6 innymi IOB. Izba odpowiadała za realizację projektu w Rypinie i we Włocławku. Polegał na udzielaniu wsparcia inwestycyjnego i pomostowego osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu:
04.2009 r. – 03.2012 r.
Okres realizacji projektu:
04.2009 r. – 03.2012 r.
Kignet innowacje – izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

Projekt był realizowany przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Toruniu wspólnie z 12 innymi instytucjami otoczenia biznesu. W ramach projektu w IPH w Toruniu świadczono bezpłatne następujące usługi:

  • Audyt energetyczny
  • Punkt doradczy dla eksporterów
  • Kojarzenie partnerów zagranicznych
Okres realizacji:
01.09.2008 r. – 31.01.2012 r.
Okres realizacji:
01.09.2008 r. – 31.01.2012 r.
Punkt konsultacyjny KSU

Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego (PK), w ramach którego udzielane były bezpłatne usługi informacyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

Okres realizacji:
01.08.2005 r. – 31.07.2006 r.
Okres realizacji:
01.08.2005 r. – 31.07.2006 r.
Warsztaty prawnicze dla przedsiębiorców

Kompleksowe przeszkolenie 25 osób z zakresu bezpiecznego poruszania się przedsiębiorcy w obrocie gospodarczym

Okres realizacji
01.04.2005 r. – 30.06.2006 r.
Okres realizacji
01.04.2005 r. – 30.06.2006 r.
II faza budowy Regionalnego Centrum Eksportu – rozwój usług wspierających eksport

Utworzenie działu pod nazwą Regionalne Centrum Eksportu (RCE), który wdrożył nowe usługi wspierające eksport: usługę doradczą „Paszport do eksportu”, usługi informacyjne świadczone „online”, wdrażane za pomocą witryny: www.eksport.kujpom.info.