Wydarzenie: Konferencja Firma Przyszłości 2024.
Wydarzenie: Konferencja Firma Przyszłości...

Kujawsko-Pomorska Akademia Kwalifikacji Zawodowych

Projekt „Kujawsko- Pomorska Akademia Kwalifikacji Zawodowych” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 1 Do 0.4 Edukacja Dorosłych.

 DLA KOGO JEST PROJEKT?

Uczestnikiem Projektu może być osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:
a) jest osobą w wieku od 18 do 65 roku życia, która z własnej inicjatywy zgłasza chęć nabycia,
podnoszenia lub uzupełnienia posiadanych kompetencji, kwalifikacji i umiejętności;
b) uczy się, pracuje lub zamieszkuje w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego;
c) należy do grupy defaworyzowanej, tj. wykazuje największą lukę kompetencyjną i posiada największą potrzebę w dostępie do edukacji.

Uczestnikiem Projektu nie może być osoba, która:
a) jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą (w tym osobą, która zawiesiła działalność),
b) jest osobą w wieku powyżej 25 roku życia, która spełnia przynajmniej jedną z przesłanektj.: posiada niskie kwalifikacje, jest osobą z niepełnosprawnościami lub jest w wieku powyżej 50 roku życia – w zakresie kursów prowadzących do nabycia kompetencji cyfrowych lub uzyskania kwalifikacji cyfrowych.

 ZAKRES POMOCY

• Prince2 Foundation – kurs przewidziany dla 450 osób (30 grup po 15 osób)
 AgilePM Foundation – kurs przewidziany dla 450 osób (30 grup po 15 osób)
• Praca służb medycznych z trudnym/agresywnym klientem – kurs przewidziany dla 860 osób (86 grup po 10 osób)
• Tester oprogramowania – kurs przewidziany dla 420 osób (28 grup po 15 osób)
 Grafika komputerowa z wykorzystaniem Adobe Photoshop – kurs przewidziany dla 420 osób (28 grup po 15 osób)

Skontaktuj się z Sylwią Koźlińską i dowiedz się jak zdobyć dofinansowanie

telefon: 885 267 907, e-mail: kozlinska@iph.torun.pl

Dowiedz się wiecej: https://akademiakwalifikacji.com.pl/