Wydarzenie: Konferencja Firma Przyszłości 2024.
Wydarzenie: Konferencja Firma Przyszłości...

Legalizacja dokumentów eksportowych

W IPH w Toruniu, na podstawie umowy z Krajową Izbą Gospodarczą, legalizujemy dokumenty eksportowe.

Masz wątpliwości dotyczące dokumentów lub procedury? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami w godzinach od 8:00 do 15:00 pod numerem telefonu:

56 658 62 90 lub napisz na biuro@iph.torun.pl.

Chcesz się umówić na legalizację dokumentów? Bardzo prosimy o wcześniejsze zgłaszanie takiego zapotrzebowania z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.

Dokumenty, które podlegają legalizacji:
 • Dokumenty handlowe i eksportowe, m.in. faktury, deklaracje, specyfikacje, umowy, pełnomocnictwa, tłumaczenia inne niż przysięgłe.
 • Dokumenty przewozowe np. konosamenty, faktury transportowe i inne związane z przewozem.
 • Świadectwa wydane przez urzędy weterynaryjne, sanitarne, inspekcję handlową.
 • Świadectwa i zaświadczenia wydane przez upoważnione jednostki administracji państwowej, samorządu terytorialnego.
 • Poświadczanie świadectwa pochodzenia wystawionego przez urząd celny uwarunkowane wymogami kraju odbiorcy towaru.
 • Wystawianie, na podstawie świadectw pochodzenia wystawionych przez urząd celny, dodatkowych świadectw niepreferencyjnego pochodzenia towarów na formularzach Krajowej Izby Gospodarczej, jeśli zagraniczny odbiorca towaru żąda wystawienia takiego świadectwa, w związku z realizacją płatności za towar.
Pobierz dokumenty

Jeśli występujesz do IPH o legalizację dokumentów po raz pierwszy, do wniosku dołącz poniższe dokumenty:

 • Dokument potwierdzający prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej, w zależności od statusu prawnego przedsiębiorcy: aktualny wydruk KRS (ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości) lub aktualny wydruk CEIDG (ze strony Ministerstwa Rozwoju) lub inny dokument upoważnionego organu rejestrowego
 • Zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON - aktualny wydruk ze strony Głównego Urzędu Statystycznego.
 • Decyzja albo potwierdzenie faktu nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) - kserokopia decyzji lub zaświadczenia z aktualnymi danymi firmy.
 • Uwierzytelnione wzory podpisów reprezentacji podmiotu wnioskującego, poprzez złożenie: wzoru podpisu w obecności przedstawiciela BLCA KIG na specjalnym formularzu lub wzoru podpisu potwierdzonego notarialnie (oryginał do wglądu i kserokopia) lub kopii karty wzorów podpisów bankowych potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika banku.
 • UWAGA! Wzór podpisu osoby upoważnionej na podstawie pełnomocnictwa może potwierdzić reprezentacja firmy zgodnie z KRS. W przypadku zmian w przedsiębiorstwie powodujących zmiany w dokumentach wymienionych powyżej przy kolejnym wniosku o legalizację przedsiębiorca powinien załączyć wyżej wymienione dokumenty, zawierające zaktualizowane dane. Dokumenty mogą być zamiennie dołączone w oryginale lub kserokopii poświadczonej urzędowo lub notarialnie. Na wniosek przedsiębiorcy Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu zwraca oryginał dokumentu po potwierdzeniu za zgodność z okazanym dokumentem przeznaczonej dla IPH w Toruniu kserokopii dostarczonej przez wnioskodawcę.
 • Wzór upoważnienia

Jeśli regularnie legalizujesz u nas dokumenty, przygotuj:

 • poprawnie podpisany wniosek,
 • dokumenty, które mamy zalegalizować.