Wydarzenie: Przedsiębiorcze Lato – spotkanie dla...
Wydarzenie: Przedsiębiorcze Lato –...

„Starter – Młodzi w biznesie” – O PROJEKCIE

Projekt realizowany w partnerstwie Izby Przemysłowo – Handlowej w Toruniu (Lider) z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy (Partner) w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest wzrost zdolności do samozatrudnienia 120 osób – 70 kobiet i 50 mężczyzn – biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat, w tym co najmniej 96 osób, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r. w wyniku pandemii COVID-19, poprzez podniesienie kompetencji w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz wsparcie finansowe w terminie do 30.06.2023 r.

GRUPA DOCELOWA

Wsparcie kierowane będzie do 120 osób – 70 kobiet i 50 mężczyzn – biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z województwa kujawsko-pomorskiego (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego). Co najmniej 80% wymienionej wyżej grupy – 96 osób (56 kobiet i 40 mężczyzn) będą stanowiły osoby, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r. w wyniku pandemii COVID-19.

Projektem objętych będzie 120 osób, w tym:

  • 60 osób biernych zawodowo,
  • 60 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
  • 2 osoby z niepełnosprawnościami,
  • 96 osób, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r. w wyniku COVID-19 (osoby młode pozostające bez pracy, które po 01.03.2020 r. utraciły zatrudnienie z powodu rozwiązania umowy lub jej nieprzedłużenia; dotyczy umów o pracę i cywilnoprawnych).

OKRES REALIZACJI

od 01.06.2021 r. do 30.06.2023 r.

ZAKRES WSPARCIA

  1. szkolenie „ABC przedsiębiorczości”: 9 edycji, grupy liczące po 14-15 osób; 40h szkolenia/grupę,
  2. szkolenie indywidualne w zakresu konstruowania biznesplanu: 120 osób; 10h szkolenia,
  3. wsparcie finansowe, w tym:

– stawka jednostkowa na samozatrudnienie 23 050,00 zł netto,

– wsparcie pomostowe finansowe przez 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w kwocie 1 900,00 zł netto na miesiąc na osobę. 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA : 4 349 878,74 zł