Biznes na obcasach: Ogłoszenie o naborze wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe

Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu informuje, iż w dniach 08.06.2018-18.06.2018 odbywać się będzie nabór wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe w ramach projektu "Biznes na obcasach". Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Biurze Izby przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 41 w Toruniu w godzinach 8:00-16:00 osobiście, pocztą lub kurierem (decyduje data wpływu do Biura projektu).

Uprawnione do składania wniosków są Uczestniczki projektu Biznes na obcasach, które wcześniej otrzymały środki na otwarcie działalności gospodarczej w formie dotacji i wsparcia pomostowego.

Ubiegać można się o kwotę nie większą, niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę na okres od 2 do 6 miesięcy (w czasie od 7 do 12 miesiąca prowadzenia działalności gospodarczej).

Szczegóły naboru znajdują się w Regulaminie przyznawania przedłużonego wsparcia pomostowego z dnia 7 maja 2018 r.

Do wniosku o przedłużone wsparcie pomostowe należy załączyć:

  1. oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków - Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego;
  2. sprawozdanie finansowe - uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za pierwsze pełne 5 m-cy prowadzenia działalności – w celu oceny sytuacji finansowej Uczestnika;
  3. oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PROW, PFRON oraz środków oferowanych w ramach RPO WK-P na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej - Załącznik nr 2 do wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego;
  4. 1) oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym Uczestnik projektu występuje o przedłużone wsparcie pomostowe finansowe oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego towarów – równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu udzielenia pomocy - Załącznik nr 3 do wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego;

lub

2) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu występuje o przedłużone wsparcie pomostowe finansowe oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis,wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy - Załącznik nr 4 do wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego;

   5. formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis - Załącznik nr 5 do wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego;

  1. szacunkowe zestawienie wydatków, na które mają być przeznaczone środki przedłużonego wsparcia pomostowego - Załącznik nr 6 do wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego;
  2. potwierdzenie zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę – w związku z faktem, iż stworzenie nowych miejsc pracy jest dodatkowo punktowane (potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia umowy o pracę) / deklarację zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę do końca 2018 r. - Załącznik nr 7 do wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego.

Przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego przedłużonego wiąże się z podpisaniem aneksów do Umowy o wsparcie pomostowe oraz do Umów poręczenia. Poniżej wzory aneksów:

a) aneks do Umowy o wsparcie pomostowe,

b) aneks do Umowy poręczenia.