Budowa Inteligentnego Biurowca - zapytanie ofertowe 1/2019/1.4.3-1

 

Zapytanie ofertowe 1/2019/1.4.3 -1 Wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu pod nazwą „Stworzenie infrastruktury biznesowej – INTELLIGENT BUSINESS CENTRE LAB”

Zamawiający: BUSINESS CENTRE LAB sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu pod nazwą „Stworzenie infrastruktury biznesowej – INTELLIGENT BUSINESS CENTRE LAB”, który będzie realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020: Poddziałanie 1.4.3 Schemat: Tworzenie i rozwój infrastruktury biznesowej. Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym podmiotowo do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych. W postępowaniu stosuje się zasadę konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 Ministerstwo Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014 - 2020 – Warszawa 19 lipca 2017 r.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie nowoczesnego obiektu biurowego (inteligentnego biurowca). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno – Użytkowym – załącznik nr 4 do zapytania.

Szczegółowy opis warunków zamówienia znajduje się z załączonym Zapytaniu ofertowym, zamieszczamy również link pod którym znajdziecie Pantwo dokumentację dotyczącą ogłoszenia.

Link do ogłoszenia:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181578