Budowa Inteligentnego Biurowca - zapytanie ofertowe 1/2019/1.4.3-2

Zapytanie ofertowe 1/2019/1.4.3 -2 Wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu pod nazwą „Stworzenie infrastruktury biznesowej – INTELLIGENT BUSINESS CENTRE LAB”

Zamawiający: BUSINESS CENTRE LAB sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu pod nazwą „Stworzenie infrastruktury biznesowej – INTELLIGENT BUSINESS CENTRE LAB”, który będzie realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020: Poddziałanie 1.4.3 Schemat: Tworzenie i rozwój infrastruktury biznesowej. Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym podmiotowo do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych. W postępowaniu stosuje się zasadę konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 Ministerstwo Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014 - 2020 – Warszawa 19 lipca 2017 r.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie nowoczesnego obiektu biurowego (inteligentnego biurowca). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno – Użytkowym – załącznik nr 4 do zapytania.

Szczegółowy opis warunków zamówienia znajduje się z załączonym Zapytaniu ofertowym, zamieszczamy również link pod którym znajdziecie Pantwo dokumentację dotyczącą ogłoszenia.

Link do ogłoszenia:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202779#

 

Zmiana zapytania ofertowego nastąpiła w dniu 18.09.2019.r.

Zmianie uległy zapisy w zamieszczonym ogłoszeniu dotyczące załącznika nr 3 projektu umowy z wykonawcą, w następujących zapisach:

- w § 18 dodaje się ust. 5 o następującej treści:

„W przypadku terminowego wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie z terminem końcowym realizacji określonym w §10 ust. 1 Umowy, kary umowne za zwłokę w wykonaniu poszczególnych elementów Przedmiotu Umowy, określonych w §10 ust. 2 Umowy, podlegają anulowaniu.”

- W § 18 ust. 1 pkt. 3 zastępuje się odniesienie do §11 pkt 2 umowy, odniesieniem do § 18 ust. 2 pkt. 2 umowy. 

W związku z powyższym, następuje wydłużenie terminu składania ofert do dnia 24.09.2019 r.