Budowa Inteligentnego Biurowca - zapytanie ofertowe 2/2019/1.4.3-1 NADZÓR INWESTORSKI

Zamawiający: BUSINESS  CENTRE LAB sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania budowalnego w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu pod nazwą „Stworzenie infrastruktury biznesowej –INTELLIGENT BUSINESS CENTRE LAB”, który będzie realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020: Poddziałanie 1.4.3 Schemat: Tworzenie i rozwój infrastruktury biznesowej. Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym podmiotowo do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych. W postępowaniu stosuje się zasadę konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 Ministerstwo Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014 - 2020 – Warszawa 19 lipca 2017 r.(MR/H 2014-2020/23 (3) 07/2017).

Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania budowalnego w ramach projektu pod nazwą „Stworzenie infrastruktury biznesowej – INTELLIGENT BUSINESS CENTRE LAB”.

Przyjmujący zamówienie (zwany dalej Nadzorem) zobowiązuje się świadczyć kompleksowe usługi nadzoru inwestorskiego nad inwestycją budowlaną przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i zezwoleniem na realizację inwestycji, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, przyjętą przez Zamawiającego ofertą oraz wzorem umowy.

Szczegółowy opis warunków zamówienia znajduje się z załączonym Zapytaniu ofertowym, zamieszczamy również link pod którym znajdziecie Pantwo dokumentację dotyczącą ogłoszenia.

Link do ogłoszenia:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1184633