Ogłoszenie o naborze

OGŁOSZENIE O NABORZE

na wnioski o dofinansowanie działalności gospodarczej

Czas naboru: od 06.10.2017 do 31.10.2017

Przedmiot naboru:

 1. Biznes plan wraz z załącznikami
 2. Wniosek o wsparcie pomostowe

Kto może złożyć wniosek:

 1. Uczestniczki projektu „Biznes na obcasach”, które ukończyły wsparcie szkoleniowo - doradcze.
 2. Uczestniczki spełniające kryteria udziału w projekcie - posiadające status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo

Miejsce składania biznes planu oraz wniosku o wsparcie pomostowe:

Biuro Projektu Izba Przemysłowo - Handlowa w Toruniu, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 41, 87-100 Toruń, w godzinach 8.00 - 16.00 (decyduje data wpływu) - do 31.10.2017 r

Dokumenty:

 1. Regulamin przyznawania środków finansowych
 2. Wzór Biznes Plan
 3. Karta oceny formalnej biznesplanu
 4. Karta oceny merytorycznej biznesplanu
 5. Minimalne wymagania dotyczące oceny biznes planów
 6. Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego (dotacji)
 7. Wzór umowy o udzielenie wsparcia pomostowego
 8. Wzór wniosku o udzielenie  wsparcia pomostowego
 9. Wzór wniosku o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego
 10. Formularz informacji o pomocy innej niż pomoc de minimis
 11. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 12. Oświadczenie o numerze PESEL
 13. Oświadczenie o spełnianiu warunków dostępu do projektu
 14. Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis
 15. Oświadczenie o posiadaniu odpowiedniej wiedzy i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej.
 16. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień Regulaminu przyznawania środków finansowych

Należy złożyć:

 1. Biznes plan w 2 egzemplarzach - podpisany i parafowany na każdej stronie wraz z załącznikami
 2. Zaświadczenie o ukończeniu etapu szkoleniowo - doradczego (kopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia)
 3. Oświadczenie o numerze PESEL
 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 5. Oświadczenie o nieotrzymaniu/ otrzymaniu pomocy de minimis
 6. Oświadczenie o spełnianiu warunków dostępu do projektu
 7. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień Regulaminu przyznawania środków
 8. Oświadczenie o posiadaniu odpowiedniej wiedzy i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej.
 9. Wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego wraz z załącznikami - w 2 egzemplarzach -  podpisany i parafowany na każdej stronie wraz z załącznikami