Propozycja zmiany załącznika XIV rozporządzenia REACH (artykuł przygotowany przez Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP)

 

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) proponuje rozszerzenie listy substancji wymagających autoryzacji na Europejskim Obszarze Gospodarczym o kolejne 18 związków chemicznych. Konsekwencją wprowadzenia takiej substancji do obrotu, bez stosowanego zezwolenia będzie  grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do roku. W związku z powyższym przedsiębiorcy powinni zapoznać się z  propozycją rozszerzenia listy substancji wymagających autoryzacji .

Więcej informacji w artykule poniżej.