Zmiana zasad naboru wniosków do Regionalnego Funduszu Szkoleniowego

Od 2019 roku uległy zmianie zasady naboru wniosków do Regionalnego Fundusz Szkoleniowego.

Zakres zmian obejmuje:

1. Prowadzenie naboru wniosków o udzielenie wsparcia w trybie ciągłym do wyczerpania alokacji. Alokacje środków podzielone zostały na kwartały i wynoszą po 1 800 000,00 zł na każdy kwartał.

Jednocześnie każda alokacja został podzielona według następujących kryteriów:

  • 720 000,00 zł przeznaczone dla mikroprzedsiębiorstw,
  • 720 000,00 zł przeznaczone dla przedsiębiorstw należących do grup preferencyjnych tj.

A) przedsiębiorstw posiadających diagnozy potrzeb w ramach programu PO WER,

B) przedsiębiorstw z sektorów/branż, których wsparcie jest szczególnie istotne z punktu widzenia realizacji celów polityki regionalnej,

C) przedsiębiorstw, które dotychczas nie skorzystały ze wsparcia w ramach projektu,

  • 360 000,00 zł dla pozostałych firm z sektora MŚP.

Operator – Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – zastrzega sobie możliwość zmiany podziału alokacji w kolejnych kwartałach.

2. Ograniczenie możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia przez jednego przedsiębiorcę do jednego wniosku  w ciągu roku kalendarzowego.

3. Wydłużenie terminu na złożenie „Wykazu uczestników” zawierającego listę uczestników indywidualnych usług rozwojowych oraz usług z których będą korzystali, które musi nastąpić najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem usługi rozwojowej.

HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW NA ROK 2019

harmonogram

Powyższe terminy obowiązywać będą dla złożenia wniosku w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora.

Informujemy, że powyższe terminy mogą ulec zmianie. Aktualizacje harmonogramu będą dokonywane na bieżąco i są dostępne tutaj.