ZUS - pytania i odpowiedzi dot. Tarczy Antykryzysowej / 11.05.2020r.

Zestaw odpowiedzi na pytania, które pojawiły się podczas spotkania online "Ulgi dla przedsiębiorców oferowane w ramach Tarczy Antykryzysowej" w dniu 11.05.2020r. 

 

1. Czy emeryt prowadzący działalność  może ubiegać się o ulgę? 

Tarcza Antykryzysowa przewiduje zwolnienie ze składek dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, która opłaca składki wyłącznie na własne ubezpieczenie zdrowotne. Zwolnienie udzielane jest na wniosek płatnika i może dotyczyć składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Aby skorzystać ze zwolnienia, muszą być spełnione następujące warunki: 

- działalność powinna być prowadzona przed 1 kwietnia 2020 r.;

- przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie może być wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.  (tj. 15 681 zł). 

Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek stanowi pomoc publiczną. Tym samym może być udzielone wyłącznie przedsiębiorcy, który na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu przepisów unijnych, ale który później, z powodu epidemii COVID-19, napotkał trudności lub znalazł się w trudnej sytuacji. W związku z tym ZUS przyjął, że ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek będą mogli skorzystać  przedsiębiorcy, którzy na 31 grudnia 2019 r. nie zalegali z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy.  Jeżeli przedsiębiorca na 31 grudnia 2019 r. miał zadłużenie za okres dłuższy niż 12 miesięcy, ale zawarł do tego dnia z ZUS umowę o rozłożenie należności z tytułu składek na raty i umowę tę realizuje, może być zwolniony z opłacania należności za okres od marca do maja 2020 r.  

Zaś prawo do świadczenia postojowego mają: 

- przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, pod warunkiem jej rozpoczęcia przed  1 lutego 2020 r., gdy ich przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku  o świadczenie uległ obniżeniu o co najmniej 15% w stosunku do poprzedniego miesiąca,

- przedsiębiorcy, którzy zawiesili prowadzenie działalności, pod warunkiem jej rozpoczęcia przed 1 lutego 2020 r. i zawieszenia po 31 stycznia 2020 r.,

- osoby prowadzące pozarolniczą działalność, które płacą podatek w formie karty podatkowej i korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, 

- jeżeli nie posiadają innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.  

Ustalone prawo do emerytury lub renty jest tytułem do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego i nie jest tytułem do ubezpieczeń społecznych. 

2. Zleceniodawca nie chce wypełnić wniosku o świadczenie postojowe dla swojego zleceniobiorcy, czy zleceniobiorca może złożyć samodzielnie wniosek RSP-C? W związku z odmową zleceniobiorcy złożenia wniosku o świadczenie postojowe nie został złożony wniosek za marzec. Czy istnieje możliwość przywrócenia terminu do złożenia wniosku o świadczenie postojowe za marzec? Jeśli tak, czy zleceniobiorca może zrobić to w swoim imieniu z pominięciem konieczności składania wniosków przez zleceniodawcę? 

Wniosek o świadczenie postojowe może zostać złożony wyłącznie za pośrednictwem zleceniodawcy lub zamawiającego (w przypadku umów o dzieło), ponieważ we wniosku zleceniodawca albo zamawiający potwierdza m.in. fakt, że nastąpił przestój w prowadzeniu działalności w następstwie wystąpienia COVID-19.  Do wniosku musi także zostać załączona kopia umowy cywilnoprawnej. Dopiero, aby skorzystać ze wsparcia kolejny raz zleceniobiorca sam  składa oświadczenie, że jego  sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

3. Czy decyzja odmawiająca umorzenia składek na ubezpieczenie społeczne i/lub zdrowotne, będzie jednocześnie decyzją zobowiązaniowo- wymiarową do opłacenia składek nieopłaconych w terminie? Czy będzie to osobna decyzja ?  

 ZUS nie będzie do 30 czerwca 2020 r. wdrażał postępowania egzekucyjnego na należności z tytułu składek za okres od marca do maja 2020 r.  Według dotychczasowych przepisów  będą wydawane odrębne decyzje zobowiązujące. 

4. Czy wspólnik spółki jawnej który w spółce zatrudnia 9 osób może ubiegać się o umorzenie własnych składek na ubezpieczenie społeczne? 

Każdy ze wspólników spółki cywilnej, jawnej albo komandytowej lub partnerskiej, który jest płatnikiem składek wyłącznie na własne ubezpieczenia może złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania składek, jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność, jeżeli spełnia pozostałe warunki określone w ustawie. W tym przypadku każdy wspólnik wskazuje osiągnięty przez niego przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek.  

5. Czy decyzję odnośnie umorzenia 50% składek za marzec, kwiecień i maj 2020 ZUS będzie przysyłał za każdy miesiąc oddzielnie? 

Wnioski o zwolnienie z opłacania składek, płatnik składek przekazuje do ZUS nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r. ZUS zwalnia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięczny należnych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek, a w przypadku gdy płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania – w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu, w którym powinna być opłacona składka za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek. Płatnik ma ostateczny termin na przekazanie dokumentów rozliczeniowych do 30 czerwca 2020 r. 

W przypadku, gdy płatnik złoży wniosek za każdy miesiąc oddzielnie, będą one weryfikowane odrębnie po złożeniu dokumentów za poszczególne miesiące. Jeśli płatnik złoży jeden wniosek od razu za trzy miesiące (marzec-maj br.), będzie on rozpatrywany przez ZUS sukcesywnie do końca miesiąca, w którym upływa termin na złożenie dokumentów rozliczeniowych (np. za kwiecień do końca maja, a za maj – do końca czerwca br.). 

Niemniej jednak, ZUS będzie informował płatników o zwolnieniu z opłacania składek po każdym miesiącu, w którym upływał terminu złożenia dokumentów za miesiąc wskazany we wniosku, który został objęty zwolnieniem. Dłuższy okres rozpatrywania sprawy może dotyczyć tych wniosków, które będą wymagały przeprowadzenia dodatkowego postepowania wyjaśniającego. ZUS informuje płatnika składek o zwolnieniu z obowiązku opłacania należności z tytułu składek. Odmowa zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek następuje w drodze decyzji. 

 6. Czy do limitu 49 osób liczy się same umowy o pracę czy też pracowników na umowach zlecenie? 

 Nie ma  znaczenia tytuł ubezpieczenia. Do limitu wlicza się wszystkie osoby, które były na wskazany dzień zgłoszone do ubezpieczeń społecznych. Wyjątkiem są pracownicy młodociani, których nie uwzględnia się w liczbie ubezpieczonych.  

 7. Czy przy złożeniu wniosku o zwolnienie za marzec, kwiecień i maj 2020 i ewentualnej odmowie za marzec ze względu na „ulgę na start” przedsiębiorca musi złożyć kolejny wniosek?  

 Tak. Osoba  będzie mogła ubiegać się o zwolnienie z opłacania składek od  01.04.2020 z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego jako prowadzący  pozarolniczą działalność i deklarujący składki na ubezpieczenia społeczne od 30% minimalnego wynagrodzenia. 

 8. Czy wspólnikowi spółki jawnej przysługuje świadczenie postojowe? 

 Tak, wspólnik spółki, w rozumieniu art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy o s.u.s., opłacający składki na własne ubezpieczenia, jest uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o świadczenie postojowe w imieniu własnym. 

 9. Na dzień 29.04.2020r. nasza firma zatrudnia 49 osób. Czy od maja możemy ubiegać się o anulowanie składek? 

 To zależy od tego, kiedy Firma została zgłoszona w ZUS jako płatnik składek.

Zwolnienie przysługuje płatnikom:

- w wysokości 100% należności wykazanych w deklaracji rozliczeniowej jeżeli na dzień:

         - 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 1 lutego 2020 r.,

         - 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r.,

         - 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.,

- w wysokości 50% należności wykazanych w deklaracji rozliczeniowej jeżeli na dzień:

         - 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 1 lutego 2020 r.,

         - 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r.,

         - 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.

Przy ustalaniu liczby ubezpieczonych nie uwzględnia się pracowników młodocianych. 

 10. Czy do przychodów z działalności do wniosku o świadczenie postojowe wliczamy przychody ze sprzedaży środka trwałego? 

Dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność opłacającej składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne jest brany pod uwagę przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek. Proszę zasięgnąć informacji w Urzędzie Skarbowym, czy przychody ze sprzedaży środka trwałego wlicza się do przychodów z działalności gospodarczej. 

11.  Pytanie dotyczy świadczenia postojowego za kwiecień. Przychody w marcu wynosiły 2350 zł, a w kwietniu 0,00 zł. Czy, aby otrzymać środki wystarczy wysłać oświadczenie, że sytuacja nie uległa poprawie? 

Wystarczy złożyć oświadczenie, że  sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie. 

12.  Kolejne świadczenie postojowe otrzymam miesiąc po dacie wniosku czy po wypłacie? 

Świadczenie możesz otrzymać po raz kolejny, nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia postojowego. 

13.  Jeśli przedsiębiorca ma przychód na poziomie 0 zł ponieważ nie zdążył rozwinąć działalności z powodu pandemii a w miesiącach  poprzedzających również 0 zł czy można mówić o spadku dochodów? 

O świadczenie postojowe mogą wnioskować osoby  prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie Prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, jeżeli:

- doszło do przestoju w prowadzeniu działalności w wyniku COVID - 19, 

- przedsiębiorca rozpoczął jej prowadzenie przed 1 lutego 2020 r.,

- przedsiębiorca nadal prowadzi działalność, a przychód z tej działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenia wniosku był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim,

- jeżeli przedsiębiorca zawiesił prowadzenie działalności po 31 stycznia 2020 r.,

- nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych;

Jeśli przychód utrzymuje się cały czas na poziomie 0 zł nie będzie niższy o 15% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, więc nie będzie spełniony warunek  obniżenia o co najmniej 15%  w stosunku do poprzedniego miesiąca. 

14.  Czy jak dostaniemy odmowę zwolnienia 50% to trzeba będzie zapłacić odsetki? 

Aby skorzystać ze zwolnienia należy złożyć wniosek RDZ do ZUS do 30 czerwca 2020 r. oraz konieczne jest złożenie dokumentów rozliczeniowych za okres marzec-maj 2020 r. najpóźniej do wskazanej daty chyba, że obowiązuje zwolnienie ze składania dokumentów rozliczeniowych. Ważne jest żeby płatnik wnioskujący o zwolnienie spełniał warunki określone w ustawie. 

Wniosek zrealizowany będzie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania dokumentów rozliczeniowych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek  (w przypadku płatników zwolnionych z obowiązku przekazywania do ZUS dokumentów rozliczeniowych w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu płatności składek za ostatni miesiąc wskazany we wniosku). Zwolnieniu z opłacania składek podlegają należności znane na dzień rozpatrywania wniosku.   

ZUS informuje płatnika o zwolnieniu z opłacania składek, po każdym miesiącu, a w przypadku odmowy wydaje decyzje. W sytuacji wprowadzenia ZUS w błąd, płatnik składek zobowiązany zostanie do opłacenia należności objętych zwolnieniem wraz z odsetkami za zwłokę. Należności te będą podlegały dochodzeniu na zasadach ogólnych. 

15.  Czy przy złożeniu wniosku w czerwcu składki opłacone za marzec i kwiecień będą zwrócone przez ZUS czy zaliczone na poczet przyszłych zobowiązań? 

Przedsiębiorca, który złożył wniosek o zwolnienie ze składek za trzy miesiące (marzec, kwiecień, maj), a opłacił składkę za marzec, może wnioskować do ZUS o wypłatę nadpłaconych środków najpóźniej przed upływem terminu opłacenia składek za kwiecień. Wniosek ten można złożyć elektronicznie przez PUE ZUS (wniosek EZS-P) lub przekazać w postaci papierowej  pocztą lub osobiście w placówce  ZUS ). 

Oczywiście prowadzący działalność nie może mieć zaległości wobec ZUS za okresy wcześniejsze. Jeśli przedsiębiorca nie zawnioskuje o zwrot środków (nadpłata za marzec) to rozliczy się ona na  składki za kwiecień. Należy pamiętać, że za kwiecień i maj podlegają zwolnieniu tylko składki jeszcze nieopłacone. 

16. Czy złożenie wniosku o umorzenie odsetek oraz wniosku o częściowe umorzenie składek spowoduje umorzenie odsetek od składek opłaconych z opóźnieniem w związku z oczekiwaniem na odpowiedź ZUSu ? 

Ulga w postaci odstąpienia od pobierania odsetek  dotyczy sytuacji gdy składki już zostały opłacone, ale po ustawowym terminie płatności.  Ulga dotyczy odstąpienia od pobierania odsetek za okres od 01/2020. 

Natomiast zwolnienie z opłacania składek dotyczy składek nieopłaconych za okres 03-05/2020. Za marzec 2020 r. zwolnienie z opłacenia składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej, przysługuje nawet po ich opłaceniu. 

17.   Poproszę o maila gdzie można składać mailowo szczegółowe zapytania dotyczące ulg. 

Kontakt mailowy: wiadomości mailowe w tej lub innych sprawach należy kierować na adres cot@zus.pl, za pośrednictwem formularza kontaktowego na www.zus.pl  lub za pośrednictwem konta na PUE ZUS (Zadaj pytanie ZUS). 

Kontakt telefoniczny: 

W dni robocze (pn.- pt.) w godzinach 7 - 15 pod numerami telefonu:  o 22 290 87 02, o 22 290 87 03,  W dni robocze (pn.-pt.) w godzinach 7-18 pod numerem ogólnopolskiej infolinii: 

22 560 16 00 - wybierz „0” (połączenie z konsultantem Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS), a następnie wybierz temat rozmowy 7 - wsparcie dla przedsiębiorców.