Fundusz Badań i Wdrożeń - Voucher Badawczy

loga UE

AKTUALNE INFORMACJE - LINK

Tytuł projektu: „Fundusz Badań i Wdrożeń - Voucher Badawczy”

Cel projektu:  Celem projektu jest zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego, poprzez wsparcie zakupu usług badawczych od jednostek naukowych. Pomoc udzielana w formie grantów ma zapoczątkować proces transferu technologii i zwiększenia poziomu wdrażania innowacji do działalności rynkowej przedsiębiorstw.

Projekt realizowany jest w partnerstwie, a swoim zasięgiem obejmie całe województwo kujawsko-pomorskie. Podmiotami realizującymi projekt są:

  • Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z. o. o. (Lider projektu);
  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Bydgoszczy (Partner projektu);
  • Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu (Partner projektu);
  • "Pracodawcy Pomorza i Kujaw" Związek Pracodawców (Partner projektu).

Planowane efekty: W ramach projektu prowadzone będą działania na rzecz rozwoju konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw sektora MŚP poprzez dofinansowanie zakupu usług badawczo-rozwojowych w jednostkach naukowych.

Planowane jest objęcie projektem minimum 300 przedsięwzięć.

Całkowita wartość projektu wynosi 30 799 597,35 PLN. Wkład funduszy strukturalnych stanowi 85% wartości projektu tj. 26 179 657,74 PLN.

Projekt Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy realizowany w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: projekty grantowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.