Wydarzenie: Przedsiębiorcze Lato – spotkanie dla...
Wydarzenie: Przedsiębiorcze Lato –...

Polityka prywatności

Polityka prywatności

SPIS TREŚCI

 1. Przepisy ogólne
  2. Zasady przetwarzania danych osobowych
  3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  4. Zakres przetwarzania danych osobowych
  5. Sposób postępowania z danymi osobowymi
  6. Uprawnienia osób, których dane dotyczą
  7. Polityka cookies

Art. 1
Przepisy ogólne

1.1. Administratorem danych osobowych jest Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu, ul. Skłodowskiej-Curie 41, 87-100 Toruń, NIP: 9560001502, REGON: 001409613 (dalej jako „Administrator“).
1.2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przede wszystkim z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r (dalej jako RODO).
1.3. Wszelkie pytania, wnioski i uwagi dotyczące ochrony prywatności prosimy kierować na adres e-mail: biuro@iph.torun.pl

Art. 2
Zasady przetwarzania danych osobowych

2.1. W czasie przetwarzania danych osobowych Administrator stosuje następujące zasady:
2.1.1. Legalności – przetwarzanie danych osobowych może się odbywać wyłącznie, gdy zaistnieje co najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek;
2.1.2. Celowości – aby dane mogły być przetwarzane, musi istnieć ku temu konkretny, wyraźny i prawnie uzasadniony cel. Jeżeli przetwarzanie służy różnym celom, potrzebna jest zgoda/podstawa na wszystkie cele.
2.1.3. Adekwatności – przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne ze względu na cel ich zbierania;
2.1.4. Merytorycznej poprawności – Administrator jest zobowiązany do tego, aby dane przez niego zbierane były poprawne i w razie potrzeby uaktualniane. Powinien oceniać wiarygodność źródła pozyskania danych oraz wdrożyć sposób weryfikowania prawdziwości przetwarzanych danych;
2.1.5. Czasowości – zasada ograniczenia przechowywania danych – nie przetwarzamy danych dłużej niż jest to konieczne. W praktyce, Administrator dokonuje indywidualnej, konkretnej oceny, przez jaki okres powinien przetwarzać dane osobowe. Okres przechowywania jest uzależniony od wielu zmiennych.
2.1.6. Integralności i poufności danych – dane osobowe są zabezpieczone za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Administrator dokłada najwyższej możliwej staranności, by chronić przekazane informacje przed wszelkimi zagrożeniami.

Art. 3
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych na stronie internetowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu dotyczy dwóch sytuacji:

 1. Kontaktu z Izbą poprzez formularz kontaktowy – w takiej sytuacji podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO),
 2. Zapisu do newslettera Izby – w tym przypadku natomiast podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO).

Art. 4
Zakres przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

4.1. Dane osobowe osób, które przystąpiły do newslettera
4.1.1. Dane te Administrator przetwarza w celu cyklicznego dostarczania na podany adres elektroniczny informacji o aktualnościach
4.1.2. Dane osobowe obejmować będą
4.1.2.1. imię i nazwisko
4.1.2.2. adres poczty elektronicznej,
4.1.3. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie cofnięta.
4.1.4. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody Administrator wykorzystuje przez czas określony w zgodzie, a w każdym przypadku do czasu jej odwołania. Z chwilą wycofania zgody, ustaje podstawa do ich dalszego wykorzystania.
4.2. Dane osób kontaktujących się z Portalem
4.2.1. Dane te Administrator przetwarza, by móc udzielić odpowiedzi na pytania, wnioski bądź uwagi sformułowane dostępnymi kanałami
4.2.2. Dane te, w zależności od sytuacji mogą obejmować:
4.2.2.1. imię i nazwisko,
4.2.2.2. adres poczty elektronicznej,
4.2.2.3. nr telefonu,
4.2.2.4. adres IP
4.2.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) może uniemożliwić nam kontakt i udzielenie oczekiwanych odpowiedzi.

Art. 5
Sposób postępowania z danymi osobowymi

5.1. Administrator wykorzystuje dane osobowe w celu, dla którego zostały pozyskane. Ponadto, dane mogą zostać wykorzystane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak:
5.1.1. wykrywanie nadużyć i zapobieganie im,
5.1.2. ustalanie, obrona i dochodzenie roszczeń,
5.1.3. tworzenia zestawień, analiz i statystyk
5.2. Przetwarzane dane osobowe nigdy nie trafią w niepowołane ręce. Nie będą przedmiotem obrotu. Mogą natomiast zostać przekazane:
5.2.1. podmiotom/organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
5.2.2. podmiotom, którym przekazanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji określonej czynności (np. obsługa księgowa, dokonanie płatności, obsługa informatyczna)
5.3. Wszystkie podmioty, które mogą mieć styczność z danymi osobowymi, na mocy odrębnych uregulowań, zostały zobowiązane do ich starannego zabezpieczenia, zachowania w poufności, nieudostępniania osobom nieupoważnionym.
5.4. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego profilowania.
5.5. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza terenem EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Art. 6
Uprawnienia osób, których dane dotyczą

6.1. Zasadą jest, że osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do:
6.1.1. dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
6.1.2. usunięcia swoich danych,
6.1.3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
6.1.4. przenoszenia danych lub uzyskania ich kopii,
6.1.5. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
6.1.6. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.
6.2. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 RODO.
6.3. W celu realizacji opisanych uprawnień, należy skontaktować się pod adresem: biuro@iph.torun.pl
6.4. Każdy wniosek zostanie rzetelnie rozpoznany przez Administratora i spotka się z odpowiedzią.
6.5. Opisane powyżej uprawnienia nie mają charakteru absolutnego (w praktyce więc może się zdarzyć, że pomimo otrzymania żądania, Administrator nie będzie mógł np. usunąć danych, ponieważ, zgodnie z literą prawa, ich przetwarzanie będzie nadal konieczne).
6.6. Osobom, których dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Art. 7
Polityka cookies

7.1. Portal wykorzystuje pliki cookies. Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:
7.1.1. pliki cookies niezbędne do zapewnienia użyteczności Portalu, działania jego podstawowych funkcji
7.1.2. pliki cookies służące celom statystycznym (obejmują anonimowe informacje o ilości użytkowników, ich zachowaniach)
7.1.3. pliki cookies działające w celach marketingowych. Pliki cookies sprawiają, że kampanie reklamowe są skuteczniejsze. Ich zastosowanie ułatwia reklamodawcom dotarcie do właściwego grona odbiorców. Tego rodzaju dane są zbierane poprzez usługi dostarczane przez Google Inc.
7.2. Szczegółowe informacje na temat polityk Google Inc.
7.2.1. https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl
7.2.2. https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/
7.3. Pliki cookies nie są w żaden sposób łączone i kojarzone z innymi podanymi przez użytkowników informacjami.
7.4. Użytkownicy Portalu mają prawo wyłączyć pliki cookies (wszystkie bądź poszczególne rodzaje) w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z Portalu bez zmiany tych ustawień będzie traktowane jako wyraźne działanie potwierdzające.
7.5. Uwaga: rezygnacja z plików cookies działających w celach marketingowych nie spowoduje, że reklamy przestaną być wyświetlane. Reklamy będą nadal widoczne, przy czym nie będą miały one charakteru dostosowanego.

Klauzula informacyjna RODO – newsletter IPH w Toruniu

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Izba Przemysłowo-Handlowa
  w Toruniu z siedzibą w 87-100 Toruń, ul. Skłodowskiej-Curie 41, iph.torun.pl.
  W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres: biuro@iph.torun.pl lub telefonicznie: 56-658 62 90
 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach wysyłania newslettera przez Izbę na Twój adres email. Dołączając do newslettera wyrażasz na niego zgodę, a Twoje dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu aż zrezygnujesz z newslettera. Masz prawo dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Zapisanie się do newslettera jest równoznaczne z podaniem swoich danych osobowych. Jeżeli nie chcesz, aby dane te były przez nas przetwarzane zrezygnuj z newslettera. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane nie są profilowane.