Wydarzenie: Spotkanie Świąteczne Izby Przemysłowo-Handlowej w...
Wydarzenie: Spotkanie Świąteczne Izby...

WSPARCIE W STARCIE – dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego

Napisane 29 września, 2020

“WSPARCIE W STARCIE – dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” to projekt skierowany do osób powyżej 29 roku życia, mieszkających w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczących się lub pracujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, należących do poniższych grup, tj.:

155 osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 roku (które ukończyły 30 r. ż., łącznie z dniem 30-tych urodzin) mieszkających w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, należących do co najmniej jednej z poniższych grup:

 • osoby 50+
 • kobiety
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby o niskich kwalifikacjach

94 osoby powyżej 29 roku (które ukończyły 30 r. ż., łącznie z dniem 30-tych urodzin) mieszkających w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, należących do poniższych grup:

 • osoby ubogie pracujące, tj.:
 • osoby zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej6 w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu albo
 • osoby, których zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu) w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.
 • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych i/lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia.

W projekcie zaplanowano kompleksowe wsparcie:

 • wsparcie szkoleniowo-doradcze – “ABC przedsiębiorczości” (dla 249 osób)
 • doradztwo indywidualne w zakresie biznesplanu (dla 249 osób)
 • wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dla 239 osób) – stawka jednostkowa na samozatrudnienie w kwocie 23 050,00 zł netto
 • wsparcie finansowe wsparcie pomostowe na okres 6 miesięcy (dla 239 osób) – w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień przyznania dotacji, średnio 1450,00 zł netto na miesiąc
 • stypendium szkoleniowe i zwrot kosztów dojazdu

Szczegółowe informacje Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy znajdują się TUTAJ 

Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do udziału w spotkaniach.
SPOTKANIE ON-LINE odbędzie się 30.09.2020 o 12.00 na profilu PTE https://www.facebook.com/wsparciewstarciePTE/

SPOTKANIA STACJONARNE odbędą się zgodnie z harmonogramem:

BYDGOSZCZ, Starówka Office, ul. Długa 16
30.09.2020, godz. 10.00 (spotkanie dla kandydatów do naboru nr 1)
13.10.2020, godz. 15.00 (spotkanie dla kandydatów do naboru nr 2)

INOWROCŁAW, Lokalna Grupa Działania, ul. Królowej Jadwigi 15
02.10.2020, godz. 11:00 (spotkanie dla kandydatów do naboru nr 1)
02.10.2020, godz. 12:00 (spotkanie dla kandydatów do naboru nr 2)

TORUŃ, Izba Przemysłowo Handlowa, ul. Skłodowskiej-Curie 41 (piętro -1)
06.10.2020, godz. 14:00 (spotkanie dla kandydatów do naboru nr 1)
06.10.2020, godz. 15:00 (spotkanie dla kandydatów do naboru nr 2)

GRUDZIĄDZ, Marina Grudziądz, ul. Portowa 8
08.10.2020, godz. 10:00 (spotkanie dla kandydatów do naboru nr 1)
08.10.2020, godz. 10.30 (spotkanie dla kandydatów do naboru nr 2)

Chęć uczestnictwa w spotkaniu należy zgłosić mailowo na adres zapecka@pte.bydgoszcz.pl – o zakwalifikowaniu do udziału w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.