Wydarzenie: Konferencja Firma Przyszłości 2024.
Wydarzenie: Konferencja Firma Przyszłości...

Dofinansowanie

    Doposażenie stanowiska pracy

Nabór wniosków w sprawie udzielenia refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu:
„Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia
– PUP dla Miasta Torunia (I)”

Kwota refundacji: ok. 42 000,00 zł

Skontaktuj się z Sylwią Koźlińską i dowiedz się więcej:

telefon: 885 267 907

e-mail: kozlinska@iph.torun.pl

.https://muptorun.praca.gov.pl/-/23013723-doposazenie-stanowiska-pracy-nabor-wnioskow-w-ramach-projektu-efs-


     Staż – nabór wniosków

Od dnia 22.01.2024 r. do wyczerpania środków istnieje możliwość składania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych w ramach środków Funduszu Pracy.

Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą.

Skontaktuj się z Sylwią Koźlińską i dowiedz się więcej:

telefon: 885 267 907

e-mail: kozlinska@iph.torun.pl

.https://muptorun.praca.gov.pl/-/22710692-staz-nabor


     Pożyczka z Funduszu Dostępności

Celem funduszu pożyczkowego jest udzielenie wsparcia na działania w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy w budynkach mieszkalnictwa wielorodzinnego, budynkach zamieszkania zbiorowego oraz budynkach użyteczności publicznej.

Nabór ma charakter otwarty na terenie całego kraju, co najmniej do momentu wyczerpania alokacji.

Wartość projektu: 15.000.000,00 mln zł.

Okres kredytowania do 240 miesięcy.

Preferencyjne oprocentowanie od 0,15 % w skali roku w całym okresie kredytowania (oprocentowanie może być wyższe, jeśli wykorzystany został limity pomocy publicznej w tym de minimis).

Możliwość umorzenia kapitału do 50%.

Skontaktuj się i dowiedz się więcej:

Lider Projektu: Fundacja “OIC Poland”, ul. Gospodarcza 26. 20-213 Lublin

Partner Projektu: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. T. Kościuszki 62, 16-400 Suwałki

Punkt Obsługi Klienta w województwie Kujawsko-Pomorskim:  IPH w Toruniu ul. Sportowa 18-20

Skontaktuj się z Sylwią Koźlińską i dowiedz się więcej:

telefon: 885 267 907

e-mail: kozlinska@iph.torun.pl

.https://sme.frp.pl/index.php/33-aktualnosci-osrodka/167-fundusz-dostepnosci


     Usługi Rozwojowe 4.0 – oferta dla dostawców usług BUR

Głównym celem działania jest udzielenie wsparcia, poprzez refundację kosztów zakupu licencji, dla podmiotów zarejestrowanych w BUR (Podmioty BUR). Zakupione licencje mają wspomóc wspieranie procesów tworzenia, rozwijania i wprowadzania na rynek innowacyjnych form usług rozwojowych oraz wykorzystywania nowoczesnych technologii, także w formie zdalnej. Uczestnicy mogą liczyć na zwrot kosztów nawet do 80% poniesionych wydatków. 

Skontaktuj się z Sylwią Koźlińską i dowiedz się więcej:

telefon: 885 267 907

e-mail: kozlinska@iph.torun.pl

.https://www.parp.gov.pl/component/content/article/85794:uslugi-rozwojowe-4-0-ruszyl-konkurs-na-wsparcie-podmiotow-z-bazy-uslug-rozwojowych?


     Kredyt Ekologiczny

Wsparcie udzielane w ramach premii ekologicznej – dofinansowania bezzwrotnego stanowiącego spłatę części kapitałowej kredytu przeznaczonego na realizację inwestycji mającej na celu zwiększenie efektywności energetycznej prowadzonej działalności gospodarczej. Dofinansowaniem mogą być objęte wydatki przeznaczone na szerokorozumianą energooszczędność.

Skontaktuj się z Sylwią Koźlińską i dowiedz się więcej:

telefon: 885 267 907

e-mail: kozlinska@iph.torun.pl

.https://www.bgk.pl/produkty/kredyt-ekologiczny/


    Granty na cyfryzację

Bezzwrotna dotacja na wdrożenie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych w polskich firmach.

Dofinansowaniem mogą być objęte wydatki na:
– Koszty dominujące (część obligatoryjna): pozyskanie wartości niematerialnych i prawnych w postaci gotowego oprogramowania lub zleconych prac programistycznych, usługi chmurowe typu SaaS, PaaS, IaaS czy CSaaS itp.
– Koszty uzupełniające (część fakultatywna): koszty wdrożenia oprogramowania lub usług chmurowych do działalności przedsiębiorstwa, koszty szkoleń pracowników z wykorzystania nabytych technologii, koszty niezbędnych środków trwałych.
Maksymalny poziom dofinansowania: 70% kosztów netto projektu.

Skontaktuj się z Sylwią Koźlińską i dowiedz się więcej:

telefon: 885 267 907

e-mail: kozlinska@iph.torun.pl

.https://arp.pl/pl/dla-biznesu/wsparcie-innowacji/granty-na-cyfryzacje/


     Promocja marki innowacyjnych MŚP

Celem jest dofinansowanie na udział w wydarzeniach targowych i konferencyjnych określonych przez ministra właściwego ds. gospodarki w kalendarzu imprez targowych kluczowych dla rozwoju wybranych branż gospodarki oraz wyjazdowe misje gospodarcze prowadzone na tych rynkach.

Intensywność wsparcia: maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych (netto) przedsięwzięcia.

Skontaktuj się z Sylwią Koźlińską i dowiedz się więcej:

telefon: 885 267 907

e-mail: kozlinska@iph.torun.pl

.https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/promocja-marki-innowacyjnych-msp


      Ścieżka SMART

Wsparcie kompleksowych projektów przedsiębiorstw i ich konsorcjów (NCBiR) z zakresu: prac B+R, wdrożeń  innowacji, rozwoju infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, cyfryzacji i zazieleniania działalności przedsiębiorstw.

Opracowywane lub wdrażane rozwiązanie musi spełniania kryterium innowacyjności na poziomie minimum krajowym. Oznacza to, że projekt powinien przyczynić się do podniesienia standardów innowacyjnych nie tylko w ramach przedsiębiorstwa, ale również na szczeblu krajowym.

Skontaktuj się z Sylwią Koźlińską i dowiedz się więcej:

telefon: 885 267 907

e-mail: kozlinska@iph.torun.pl

.https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/sciezka-smart-nabor-2


     Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników praz kadry związane z dywersyfikacją działalności.

Wsparcie na inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną, których celem jest unowocześnienie lub dywersyfikacja prowadzonej działalności w branży: hotelarstwo, gastronomia, turystyka oraz kultura.

Bezzwrotna dotacja w formie pomocy de minimis. Poziom dofinansowania do 90%.

Skontaktuj się z Sylwią Koźlińską i dowiedz się więcej:

telefon: 885 267 907

e-mail: kozlinska@iph.torun.pl

.https://www.pfp.com.pl/news/pfp/2024/turystyka-kultura-i-gastronomia-z-szansa-na-atrakcyjne-wsparcie-finansowe-z-kpo.-rusza-projekt-dotacji-dla-sektora-horeca.-


     Dotacja EENergy

Wystartował projekt EENergy dla firm z sektora MŚP, które chcą wdrożyć działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii, a tym samym śladu węglowego. W sumie 900 firm z całej UE może liczyć na bezzwrotną dotację w kwocie 10 tysięcy euro! Celem dotacji jest poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa (w tym budynków, procesów i linii produkcyjnych) o 5 procent (mierzona 5 % redukcją energii w KWh).

Skontaktuj się z Sylwią Koźlińską i dowiedz się więcej:

telefon: 885 267 907

e-mail: kozlinska@iph.torun.pl

.https://een.org.pl/component/content/article/85684:wystartowal-projekt-eenergy


    Regionalny Fundusz Szkoleniowy II

Usługi rozwojowe dla firm z województwa kujawsko-pomorskiego i ich pracowników.

Maksymalna wartość dofinansowania przewidziana na jednego przedsiębiorcę wynosi:

– mikroprzedsiębiorstwa – 15 000 zł
– małe przedsiębiorstwa – 40 000 zł
– średnie przedsiębiorstwa –150 000 zł
– duże firmy – 200 000 zł
– inne podmioty – 100 000 zł

Skontaktuj się z Sylwią Koźlińską i dowiedz się więcej:

telefon: 885 267 907

e-mail: kozlinska@iph.torun.pl

.https://tarr.org.pl/project/regionalny-fundusz-szkoleniowy-ii


     Pożyczka obrotowa K-PFP

Przeznaczenie pożyczki obrotowej K-PFP – finansowanie przedsięwzięć wspomagających bieżącą płynność finansową firm, m.in:

– zakup surowców i towarów handlowych;
– spłatę zobowiązań handlowych;
– koszty stałe i bieżące firmy: koszty reklamy, promocji, koszty najmu, bieżącej obsługi prawnej, księgowej, koszty obsługi i utrzymania strony internetowej;
– koszty obsługi biura: telefon, prąd, opłata za licencję, itp.

Skontaktuj się z Sylwią Koźlińską i dowiedz się więcej:

telefon: 885 267 907

e-mail: kozlinska@iph.torun.pl

.https://kpfp.org.pl/oferta-finansowania/pozyczka-obrotowa-k-pfp/


 Pożyczka inwestycyjna K-PFP

Pożyczka inwestycyjna K-PFP może być przeznaczona na finansowanie inwestycji w przedsiębiorstwie, w tym na zakup lokalu użytkowego na potrzeby działalności gospodarczej (niemożliwe jest finansowanie zakupu lokalu z przeznaczeniem na wynajem/dzierżawę lub inny podobny stosunek prawny).

– Udział pożyczki w finansowaniu zakupu lokalu użytkowego może wynieść maksymalnie 50% wartości nabywanej nieruchomości i nie więcej niż 125 tys. zł.
Pozostałe 50% nabywanej nieruchomości stanowi wkład własny przedsiębiorstwa (udokumentowany przed uruchomieniem pożyczki)

Skontaktuj się z Sylwią Koźlińską i dowiedz się więcej:

telefon: 885 267 907

e-mail: kozlinska@iph.torun.pl

.https://kpfp.org.pl/oferta-finansowania/pozyczka-inwestycyjna-kpfp/


   Pożyczka inwestycyjna na zakup nieruchomości K-PFP

Pożyczka może być przeznaczona na finansowanie przedsięwzięć nakierowanych na wzmocnienie pozycji konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa m.in. poprzez finansowanie zakupu nieruchomości (z wyłączeniem zakupu nieruchomości zabudowanych budynkami przeznaczonymi na cele mieszkaniowe).

Skontaktuj się z Sylwią Koźlińską i dowiedz się więcej:

telefon: 885 267 907

e-mail: kozlinska@iph.torun.pl

.https://kpfp.org.pl/oferta-finansowania/pozyczka-inwestycyjna-na-zakup-nieruchomosci/


   Pożyczka dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Pożyczka dla podmiotów ekonomii społecznej może zostać udzielona na cele obrotowe, obrotowo-inwestycyjne albo inwestycyjne, bezpośrednio związane z podejmowaniem, prowadzeniem i rozwijaniem działalności gospodarczej lub działalności statutowej Wnioskodawcy, w szczególności na:

– nabycie środków trwałych,
– zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
– budowę, przebudowę, adaptację lub modernizację środków trwałych,
– zakup wyposażenia,
– zakupy materiałów i surowców niezbędnych dla realizacji założonego przedsięwzięcia,
– zakup oprogramowania,
– pokrycie kosztów innych wydatków bezpośrednio związanych z prawidłową instalacją i uruchomieniem sprzętu,
– pokrycie kosztów bieżącej działalności PES.

Skontaktuj się z Sylwią Koźlińską i dowiedz się więcej:

telefon: 885 267 907

e-mail: kozlinska@iph.torun.pl

.https://kpfp.org.pl/oferta-finansowania/pozyczki-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/