Wydarzenie: Motywacje blaski i cienie biznesu.
Wydarzenie: Motywacje blaski i...

Najlepsi w HR

Przedsięwzięcie pt.  NAJLEPSI W HR realizowane w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Toruniu ma zadanie promocję działań z dziedziny HR realizowanych przez firmy zrzeszone w IPH w Toruniu, które w konkretny sposób wpływają na wzrost satysfakcji i zaangażowania pracowników.

Poprzez powołanie do życia idei związanej z popularyzowaniem dobrych praktyk z obszaru HR, pragniemy zachęcić firmy do zgłaszania i prezentowania swoich sprawdzonych pomysłów, które realnie przyczyniają się do poprawy warunków pracy.

Chcielibyśmy zainteresować firmy członkowskie przedstawieniem swoich osiągnięć w dziedzinie HR, podzieleniem się wiedzą, która może stanowić cenne źródło inspiracji dla innych.

W ten sposób chcemy się przyczynić się do poprawy jakości w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, wpływać na rozwój firm poprzez ich najcenniejsze zasoby i zwiększać ich konkurencyjność.

Zgłoszenie swojego udanego projektu przez firmę, to nie tylko szansa na uzyskanie stanowiącego wyróżnienie Certyfikatu, ale to przede wszystkim doskonała okazja do zaprezentowania się, jako podmiotu, który istotnie dba o swój kapitał ludzki.

Wzięcie udziału w przedsięwzięciu to również możliwość nawiązania trwałych kontaktów z innymi podmiotami, które podobnie patrzą na wyzwania związane z obszarem HR. Wymiana doświadczeń w ramach podmiotów wyróżnionych, to cenny kapitał, które może istotnie zaprocentować w niedalekiej przyszłości.

IPH w Toruniu w celu realizacji przedsięwzięcia na najwyższym poziomie powołała Kapitułę składającą się z teoretyków i praktyków specjalizujących się w obszarze HR, która wyłoni podmioty, które otrzymają Certyfikat pt. NAJLEPSI W HR 2024.

Podstawowym kryterium, jakim będzie kierować się kapituła to ocena efektywności przedsięwzięcia zgłoszonego przez daną firmą, a więc to w jaki sposób dany projekt przyczynił się do wzrostu satysfakcji i zaangażowania pracowników.

Zgłoszeń można dokonywać wypełniając formularz zgłoszeniowy.

Formularze można składać w trybie ciągłym na adres biuro@iph.torun.pl jednak najpóźniej do końca listopada bieżącego roku.
Gdyby pojawiły się dodatkowe pytania zapraszamy do kontaktu: Ewa Zdziebłowska, tel: 691 253 715.

Certyfikat NAJLEPSI W HR 2024 można otrzymać za wszystkie projekty zrealizowane w 2023 i 2024 (te które zostały zakończone).

Kapituła będzie się zbierać raz na 4 miesiące i dokonywać wyboru podmiotów zakwalifikowanych do wyróżnienia Certyfikatem. W przypadku niejasności co do formularza, członkowie kapituły mogą wystąpić o bardziej szczegółowe informacje do zgłaszającego.

W wyniku analizy zgłoszeń, Kapituła wyłoni podmioty, które otrzymają Certyfikat IPH w Toruniu:  NAJLEPSI W HR 2024.  Następnie kontaktuje się z laureatami celem poinformowania o decyzji.

Wręczenie certyfikatu będzie się odbywać w siedzibie IPH w Toruniu podczas specjalnie przygotowanego wydarzenia, w trakcie którego podmioty podzielą się swoją dobrą praktyką z innymi firmami.

Jesteśmy przekonani, że posiadając takie wyróżnienie, firma będzie jeszcze skuteczniej funkcjonować w otoczeniu, jako m.in. wartościowy pracodawca.

FAQ

Czy tylko firmy zrzeszone w IPH mogą występować o Certyfikat NAJLEPSI W HR 2024?
Tak

Do kiedy można składać formularze celem uzyskania Certyfikatu?
Formularze można składać w trybie ciągłym pod linkiem biuro@iph.torun.pl, najpóźniej do końca listopada bieżącego roku.
Certyfikat NAJLEPSI W HR 2024 można otrzymać za wszystkie projekty zrealizowane w 2023 i 2024 (te które zostały zakończone).

Jak często Kapituła dokonuje wyboru laureatów?
Kapituła zbiera się raz na 4 miesiące, dokonuje wyboru podmiotów zakwalifikowanych do wyróżnienia, następnie kontaktuje się z laureatami celem poinformowania o decyzji. W przypadku niejasności co do formularza, członkowie kapitału mogą wystąpić o bardziej szczegółowe informacje zawarte we wniosku.

Czy każdy podmiot, które składa formularz uzyskuje wyróżnienie?
Nie. Członkowie Kapituły podczas obrad wybierają te podmioty, które rzeczywiście zrealizowały przedsięwzięcie istotnie wpływające na wzrost poziomu satysfakcji i/lub zaangażowania pracowników.

W jakiej formie następuje wręczenie wyróżnienia?
Wręczenie statuetki i certyfikatu odbywa się w siedzibie IPH w Toruniu podczas specjalnie przygotowanego wydarzenia, podczas którego podmioty prezentują swoją dobrą praktykę.