Wydarzenie: Konferencja Firma Przyszłości 2024.
Wydarzenie: Konferencja Firma Przyszłości...


Zapytanie ofertowe 1/IPH/1.4.3

Informujemy, że  na Bazie konkurencyjności opublikowaliśmy Zapytanie ofertowe 1/IPH/2023. IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA W TORUNIU zaprasza do składania ofert na wykonanie adaptacji i aranżacji wnętrz pod potrzeby projektu pod nazwą „Creative Lab – stworzenie infrastruktury biznesowej dla przemysłu kreatywnego, który jest przewidziany do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020: Poddziałanie 1.4.3 Schemat: Tworzenie i rozwój infrastruktury biznesowej. Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym podmiotowo do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych. W postępowaniu stosuje się zasadę konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (MIiR/2014-2020/12(5)).

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest adaptacja i aranżacja wnętrz Wspólny Słownik Zamówień (CPV): – 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę netto: 958 tys. PLN

Założenia techniczne niezbędne do wyceny precyzuje dokumentacja wykonawczo – kosztorysowa, dostępna pod linkiem:

https://drive.google.com/drive/folders/1Ippp-g8XkpM7LhMg8zMqOaabi_sTOnm5?usp=drive_link

Założenia techniczne niezbędne do złożenia oferty, wzór umowy, formularz oferty oraz pozostałe dokumenty dostępne są pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/164253

Wszelkie pytania, wyjaśnienia informacje, publikujemy na bazie konkurencyjności.

26.06.2023 r.